mobirise.com

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการ และกรรมการบริหาร

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)คณะกรรมการบริษัท

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย


ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติ
1 พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ รายละเอียด
2 นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ กรรมการ รายละเอียด
3 นายสมโรจน์ ศิริโสภณา กรรมการ รายละเอียด
4 นายเชิดชาย ประสงค์ผลชัย กรรมการ รายละเอียด
5 นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รายละเอียด
6 นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รายละเอียด
7 นายอุดม ตั้งมานะสกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รายละเอียด


หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 2-4 ได้รับการแต่งตั้ง ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกหนึ่งวาระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

โดยมีนายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ เป็นเลขานุการบริษัทฯ แทนนางสาวอัมพร ประกายหงษ์มณี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมโรจน์ ศิริโสภณา หรือ นายเชิดชาย ประสงค์ผลชัยรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย


ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติ
1 นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
2 นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ กรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
3 นายอุดม ตั้งมานะสกุล กรรมการตรวจสอบ รายละเอียด


ทั้งนี้นายอุดม ตั้งมานะสกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยนายอุดม ตั้งมานะสกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรังสิต และเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปร-แอ๊ค เซอร์วิสเซส จำกัดซึ่งเป็นบริษัทสอบบัญชี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท)

โดยมีนางศิริพร นิยมเวช เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะ กรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย


ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติ
1 นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ประธานกรรมการบริหาร รายละเอียด
2 นายสมโรจน์ ศิริโสภณา รองประธานกรรมการบริหาร รายละเอียด
3 นายเชิดชาย ประสงค์ผลชัย กรรมการบริหาร รายละเอียด
4 นายนิมิต ศุภรประเสริฐ กรรมการบริหาร รายละเอียดผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย


ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติ
1 นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายละเอียด
2 นายสมโรจน์ ศิริโสภณา รองประธานกรรมการบริหาร รายละเอียด
3 นายเชิดชาย ประสงค์ผลชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ รายละเอียด
4 นายนิมิต ศุภรประเสริฐ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน รายละเอียด
5 นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รายละเอียด
6 นางศิริพร นิยมเวช ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายละเอียด


หมายเหตุ : นายพีพิธ เพชรเรือนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ลาออกเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561