mobirise.com

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

เราเป็นผู้นำในการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

เราเป็นผู้นำในการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

เราเป็นผู้นำในการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

เราเป็นผู้นำในการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

เราเป็นผู้นำในการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเราบริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ
โดยครอบคลุมทั้งกลุ่มสินค้าประเภทรองเท้า (Footwear) เสื้อผ้า (Apparel) ตลอดจนเครื่องแต่งกายอื่นๆ อาทิ กระเป๋า (Bag) หมวก (Cap) และถุงเท้า (Sock)
เพื่อให้มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน บริษัทฯมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ผ่านทางห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก รวมถึงช่องทางออนไลน์ชั้นนำ

01


วิสัยทัศน์ (Vision)

• บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังจะเป็นบริษัทชั้นนำในด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในระดับสากล ด้วยการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

• โดยมีสินค้าที่มีความหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความแตกต่างกันตามโอกาสและสถานที่ เราจะดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพเพื่อความยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภค

พันธกิจ (Mission)

  • • สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
  • • ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
  • • สร้างพันธมิตรทางการค้าโดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันภายใต้หลักของความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจแบบยั่งยืน
  • • พัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้พนักงานทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถเติบโตก้าวหน้าในองค์กร

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น โดยได้รับสิทธิ์การผลิต และจัดจำหน่ายตราสินค้า “Converse” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 95 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5 ล้านบาท เป็นจำนวน 100 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บริษัทฯ ย้ายสำนักงานใหญ่ จากเลขที่ 218/1-5 ซ.จุฬาลงกรณ์ 24 ถนนเจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มาอยู่ ณ เลขที่ 116/20 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าประเภทรองเท้า เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายอื่น ภายใต้ตราสินค้า Pony แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 220 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 350 ล้านบาท เป็นจำนวน 570 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

บริษัทฯ ได้รับสิทธิเพิ่มเติมจาก Converse ในการทำการตลาด ขาย และจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า Converse แต่เพียงผู้เดียวในประเทศกัมพูชา

บริษัทฯ ได้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ Melrose Avenue Company Limited ก่อตั้งบริษัทย่อย Rich Avenue Company Limited (“RAV”) ที่ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน จำนวน 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 800 ล้านเรียลกัมพูชา ซึ่ง บริษัทฯ ถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 

บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าประเภทรองเท้า เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายอื่น ภายใต้ตราสินค้า Barrel แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และกัมพูชา

บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทรองเท้า เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายอื่น ภายใต้ตราสินค้า Cole Haan แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทรองเท้า เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายอื่น ภายใต้ตราสินค้า Ecco แต่เพียงผู้เดียวในประเทศกัมพูชา

บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทรองเท้า เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายอื่น ภายใต้ตราสินค้า Geox แต่เพียงผู้เดียวในประเทศกัมพูชา

บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทรองเท้า เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายอื่น ภายใต้ตราสินค้า Havaianas แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

RAV ได้ลงนามในสัญญาการเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้าและเครื่อง หนัง ภายใต้ตราสินค้า GEOX (จีอ็อกซ์) จากประเทศอิตาลี แต่เพียงผู้เดียวใน ราชอาณาจักรกัมพูชา
โดยเริ่มจําหน่ายสินค้าในเดือนเมษายน 2563

บริษัทฯ ลงนามในสัญญาการเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้าและสินค้าแฟชั่น ภายใต้ตราสินค้า “Havaianas” (ฮาวายานัส) จากประเทศบราซิล แต่เพียงผู้เดียวใน ประเทศไทย
โดยเริ่มเปิดสาขาที่เป็นร้านค้าปลีกของบริษัทฯ เอง และเคาน์เตอร์ใน ห้างสรรพสินค้าชั้นนํา เพื่อจําหน่ายสินค้าในเดือนพฤษภาคม 2563

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจบริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากลในด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และกลุ่มลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย มีคุณภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล โดยมีช่องทางการขายที่เข้าถึงง่ายและสะดวกสบายพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง

เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ คือ การบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและทันต่อสถานการณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ กลยุทธ์ที่จะใช้เป็นกลไกที่สำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้

ด้านผลิตภัณฑ์


ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย


ด้านการขยายธุรกิจ


ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ค่านิยมองค์กร
เราสร้างรากฐานของบริษัทด้วยค่านิยม “RSPT”

R = Responsibility for society and environment

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


P = Partnership

เป็นพันธมิตรที่ดีกับทุกฝ่าย ทั้งคู่ค้า ลูกค้า ชุมชนและทุกคนในองค์กร

S = Service Mind

มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการลูกค้า


T = Teamwork

การทำงานเป็นทีมด้วยจุดมุ่งหมายร่วมกันอย่างมีพลัง เพื่อให้บรรลุทุกเป้าหมายที่วางไว้


โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้


RSP

RAV

51%
รายละเอียดของบริษัทย่อย


Rich Avenue Company Limited (RAV)

บริษัทฯ ร่วมทุนกับ Melrose Avenue Company Limited ก่อตั้ง Rich Avenue Company Limited เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้วยทุนจดทะเบียน จำนวน 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 800 ล้านเรียลกัมพูชา แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ถือหุ้น จำนวน 510 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51