mobirise.com

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ

ยึดมั่นในความถูกต้องและโปร่งใส

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ

บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) ได้จัดทําคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ กรรมการผู้บริหารและพนักงานทั้งองค์กรให้มีความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติในการทํางานตามหน้าที่ของตน อย่างเคร่งครัด

บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าการบริหารงานบนแนวทางการดําเนินธุรกิจ ที่ยึดมั่นในความถูกต้องโปร่งใสและ ยึดถือจริยธรรมในการดําเนินงานธุรกิจ จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นต่อ องค์กรให้กับนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทําให้บริษัทฯเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนสร้างผลงานเป็นที่พึงพอใจและได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่ายยิ่งๆขึ้นไป


เพิ่มเติม

PDF

ชนิดไฟล์

895

ขนาดไฟล์ (KB)

20

จำนวนหน้า