mobirise.com

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการ และกรรมการบริหาร

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)คณะกรรมการบริษัท

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย


ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติ
1 พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ รายละเอียด
2 นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ กรรมการ รายละเอียด
3 นายสมโรจน์ ศิริโสภณา กรรมการ รายละเอียด
4 นายนิมิต ศุภรประเสรฐิ กรรมการ รายละเอียด
5 นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รายละเอียด
6 นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รายละเอียด
7 นายอุดม ตั้งมานะสกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รายละเอียด


หมายเหตุ :
1) กรรมการลําดับที่ 2-3 ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกหนึ่งวาระ
ตามมติที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554

2) กรรมการลําดับที่ 4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แทน นายเชิดชาย ประสงค์ผลชัย ที่ลาออกจากกรรมการ บริษัท) จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย


ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติ
1 นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
2 นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ กรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
3 นายอุดม ตั้งมานะสกุล กรรมการตรวจสอบ รายละเอียด


หมายเหตุ :
นายอุดม ตั้งมานะสกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
โดยนายอุดม ตั้งมานะสกุล สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี จากมหาวิทยาลัยรังสิต และเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปร-แอ็ค เซอร์วิสเซส จํากัด

ซึ่งเป็นบริษัทสอบบัญชี (ดู รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)
คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย


ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติ
1 นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ประธานกรรมการบริหาร รายละเอียด
2 นายสมโรจน์ ศิริโสภณา รองประธานกรรมการบริหาร รายละเอียด
3 นายนิมิต ศุรประเสรฐิ กรรมการบริหาร รายละเอียด
4 นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ กรรมการบริหาร รายละเอียด


หมายเหตุ :
นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร (แทน นายเชิดชาย ประสงค์ผลชัย ที่ ลาออกจากกรรมการบริหาร) จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย


ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติ
1 นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายละเอียด
2 นายสมโรจน์ ศิริโสภณา รองประธานกรรมการบริหาร รายละเอียด
3 นางสาวกาญจนา พรหมมาสกลุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ รายละเอียด
4 นายนิมิต ศุภรประเสริฐ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน รายละเอียด
5 นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รายละเอียด
6 นางศิริพร นิยมเวช ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายละเอียด


หมายเหตุ :
นางสาวกาญจนา พรหมมาสกุล ดํารงตําแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ (แทนนาย เชิดชาย ประสงค์ผลชัย ที่ครบเกษียณอายุ)
ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563