mobirise.com

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างองค์กร

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

  • บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  • โครงสร้างองค์การประกาศใช้ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564