mobirise.com

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

หัวข้อ ประจำปี ดาวน์โหลด (PDF)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2565 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2562 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2562 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2562 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2562 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2561 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2561 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2561 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2561 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2560 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2560 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ หนังสือชี้ชวน ดาวน์โหลด