mobirise.com

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

ปฎิทินกิจกรรม

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ
22/04/22
10 : 00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM)
-
22/04/21
10.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) : ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรม เดอะโฟร์วิงส์กรุงเทพ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
-
30/06/20
10.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 116/20 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10100
-
29/08/19
16:30 - 17:45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
22/04/19
10.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วิคเตอร์คลับ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์
-
23/04/18
09:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ (สุขุมวิท 26) ชั้น 5 ห้องกิ่งกัญญา
-
26/02/18
14:10 - 15:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ