mobirise.com

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคม

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

ฝ่ายบริหารจึงได้มีนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มของผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ตามหลักการ 8 ข้อ ดังนี้


เพิ่มเติม

PDF

ชนิดไฟล์

2.2

ขนาดไฟล์ (MB)

4

จำนวนหน้า