mobirise.com

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี พ.ศ. 2564 นับเป็นปี ที่เศรษฐกิจทัวโลกซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทําให้ภาครัฐต้องออกมาประกาศมาตรการล็อคดาวน์ที่ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวซึ่งกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมากนับจากที่ภาครัฐเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายการล็อคดาวน์อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทาง เศรษฐกิจก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวอย่างคอยเป็นค่อยไป ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการเยียวยาต่าง ๆ ออกมา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจก็ยังไม่สามารถกลับสู่ภาวะการณ์ ตามปกติได้ ประกอบกบการเดินทางระหว่างประเทศยังคงถูกจํากัดเนื่องจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกยังคงประสบกบสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างรุนแรงแล่ต่อเนื่อง รวมทั้งประเทศไทยเองก็ เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในช่วงปลายปี ด้วยเช่นกัน จากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการปรับกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจด้วยการขยายช่อง ทางการจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้นรวมทั้งปรับกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจภายใต้ สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยน แปลงเพื่อให้สอดคล้องกบสถานการณ์ รวมทั้งยังมีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริม ยอดขายกับห้างสรรพสินค้า การทําโปรโมชั่นส่งเสริมการขายกับบัตรเครดิต สิทธิพิเศษต่างๆ การลง ประชาสัมพันธ์สินค้าผานสื่อสังคมออนไลน์ ( Social Media) อีกทั้งยังได้วางแผนปรับลดค่าใช้จ่ายของบริษัท ฯ ตลอดจนยังคงแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงและยังยืนของธุรกิจ ต่อไป

สําหรับทิศทางธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าหมายการก้าวขึ้นสู่ผู้นําด้านการจัดจําหน่าย สินค้าแฟชั่นระดับสากล โดยการเพิ่มแบรนด์สินค้าใหม่ๆ ตลอดจนมองหาโอกาสที่จะทําให้บริษัทฯ สามารถขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อเติบโตได้อยางมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯยังมีแผนในการขยาย และปรับปรุงสาขาให้มีความทันสมัย เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญการ เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนิน ธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้บุคลากรและคู่ค้าของกลุ่ม บริษัทฯ รับทราบอีกด้วย

สําหรับแผนการดําเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงมีแผนที่จะขยายสาขาและปรับปรุงสาขาเดิมให้มีความ ทันสมัย การขยายการจัดจําหน่ายในช่องทางออนไลน์ รวมถึงจัดกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าให้ เป็นที่รู้จักผ่านทางช่องทางต่างๆ รวมถึงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และการเพิ่มแบรนด์สินค้าใหม่ๆ เข้ามาจัดจําหน่ายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ

ท้ายสุดนี้ในนามของบริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการ ดําเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีโดยตลอดมา เราขอยืนยันว่าจะดําเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส มีธรรมาภิบาล รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาเติบโตที่มันคงยังยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนตลอดไป

พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล

ประธานกรรมการ

นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร